PROJEKTY UNIJNE

HURTOWNIA NARZĘDZI "MAM" Rzeszów

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "M.A.M." Marek Wróblewski realizuje projekt pt. „Wdrożenie technologii wysokospecjalistycznej obróbki ubytkowej powierzchni wewnętrznych wałów i piast kół zębatych dla przemysłu lotniczego.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej nr. 1 „Konkurencja i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020.


Celem projektu jest zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń, które będą służyć wprowadzeniu na rynek przez firmę "MAM" Marek Wróblewski , detali wyprodukowanych w technologii opracowanej w ramach przeprowadzonych prac B+R polegającej na wysokospecjalistycznej obróbce ubytkowej powierzchni wewnętrznych wałów i piast kół zębatych dla przemysłu lotniczego.


Planowanym efektem projektu będzie wzrost innowacyjności zakładu oraz zwiększenie potencjału produkcyjnego firmy, a przez to stworzenie warunków wzrostu jej konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym , ulepszenie produktów, zwiększenie zatrudnienia oraz obniżenie kosztów produkcyjnych.


Wartość projektu: 1 627 290,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 859 950,00 PLN

Projekt pt. „Zakup proinnowacyjnych usług doradczych służących wdrożeniu inteligentnego automatu wydającego półprodukty i narzędzia” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 896 700,00 PLN
Wartość projektu: 1 852 380,00 PLN

Cel projektu:
Kluczowym celem przedmiotowego projektu jest podniesienie potencjału oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH „M.A.M.” Marek Wróblewski poprzez opracowanie oraz wdrożenie do własnej działalności gospodarczej nowego produktu w postaci inteligentnego automatu wydającego półprodukty i narzędzia, który wpłynie na eliminację błędów ludzkich w zakresie wykorzystania odpowiednich narzędzi i/lub półproduktów na poszczególnych etapach realizacji procesu technologicznego. Realizacja projektu dodatkowo wpłynie na podniesienie innowacyjności Przedsiębiorstwa.

Efekty realizacji projektu:
Głównym efektem realizacji będzie wdrożenie produktu w postaci inteligentnego automatu wydającego półprodukty i narzędzia, który wpłynie na eliminację błędów ludzkich w zakresie wykorzystania odpowiednich narzędzi i/lub półproduktów na poszczególnych etapach realizacji procesu technologicznego.

W ramach projektu zostanie wykorzystany model zarządzania projektem, zaproponowany przez Project Management Institute (nowy schemat organizacyjny wraz z podziałem kompetencji, Raporty wewnętrzne: Plan zarządzania jakością, Plan komunikacji, Plan zarządzania ryzykiem, Plan zarządzania dostawami, zleceniami, kontaktami z kontrahentem, itp.).
W ramach projektu zostaną wykorzystane nowe metody marketingu związane ze znaczącymi zmianami w promocji produktu i strategii cenowej.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu pt. "Wzrost konkurencyjnosci firmy M.A.M. poprzez zakup wspórzednościowej maszyny pomiarowej CNC." wspófinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. firma M.A.M. Marek Wróblewski zaprasza do składania ofert na dostawę współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC oraz do skontaktowania się z firmą MAM w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących zamówienia.

Pobierz:

Zapytanie ofertowe - wersja PDF

Data: 10.11.2014

W dniu 10.11.2014r. firma PPUH MAM Marek Wróblewski, podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy MAM poprzez zakup wspłrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC" w ramach Osi Priorytetowej 1 "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu : 492 000,00 PLN,

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 170 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu Państwa: 30 000,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie potencjału produkcyjnego firmy "MAM" Marek Wróblewski, a przez to stworzenie warunków wzrostu jej konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym, ulepszenie produktów, zwiększenie zatrudnienia oraz obniżenie kosztów produkcyjnych.
Instytucją zaangażowaną we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (więcej informacji na stronie http://www.umwp.podkarpackie.pl oraz www.rpo.podkarpackie.pl).

Projekt pn. "Wzrost konkurencyjności firmy MAM poprzez zakup wspórzędnościowej maszyny pomiarowej CNC" wspłfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Data: 22.04.2014

W dniu 22.04.2014r. firma PPUH MAM Marek Wróblewski, podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Zakup obrabiarki CNC celem obróbki materiałów trudnoobrabialnych stosowanych w przemyśle lotniczym." w ramach Osi Priorytetowej 1 "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 775 877,85 PLN,
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 268 087,87 PLN,
Kwota dofinansowania z budżetu Państwa: 47 309,63 PLN

Celem projektu jest zwiększenie potencjału produkcyjnego firmy "MAM" Marek Wróblewski, a przez to stworzenie warunków wzrostu jej konkurencyjności na rynku krajowym, ulepszenie produktów, zwiększenie zatrudnienia oraz obniżenie kosztów produkcyjnych.
Instytucję zaangażowaną we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (więcej informacji na stronie http://www.umwp.podkarpackie.pl oraz  www.rpo.podkarpackie.pl)

Projekt pn. "Zakup obrabiarki CNC celem obróbki materiałów trudnoobrabialnych stosowanych w przemyśle lotniczym" wspófinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu pt. "Zakup obrabiarki CNC celem obróbki materiałów trudnoobrabialnych stosowanych w przemyśle lotniczym" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.
Firma M.A.M. Marek Wróblewski zaprasza do składania ofert na dostawę Centrum Tokarskiego CNC oraz do skontaktowania się z firmą MAM w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących zamówienia.

Pobierz:

Zapytanie ofertowe - wersja PDF

G25

Opis w przygotowaniu...

PFERD VSM

Opis w przygotowaniu...

NORTON

Opis w przygotowaniu...